News

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Swedish Talent AB, 556795-0000, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 2017-04-19
Tid: 14.00
Plats: Svartmangatan 9 Stockholm
Bolag: Swedish Talent AB
Organisationsnummer: 556795-0000

Ärenden enligt dagordningen

  1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av justeringsman.
  5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
  6. Riktad nyemission till nyckelpersoner.
  7. Stämmans avslutning.